همکاری با نیمروز


شغلتعدادتوضیحات
مهندس کامپیوتر 5
مهندس برق 10

ارسال مشخصات شخصیشغل مورد نظر :  
نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
میزان تحصیلات
آدرس ایمیل
شماره تلفن
شماره تلفن همراه
توضیحات
مختصر بنویسید.
رزومه (pdf , doc)