نرم افزارسيستمهاي اداري


نقليه :

 • تعريف كليه اصطلاحات و عناوين پايه شامل:
  • رنگهاي خودرو
  • اسامي خودروها
  • انواع تعميرات
  • خدمات مختلف
  • پرسنل بخش نقليه
 • ثبت و نگهداري اطلاعات راننده هاي پرسنل و غير پرسنل
 • ارتباط با سيستم هاي تشكيلات و كارگزيني جهت دريافت اطلاعات پرسنل
 • ثبت خصوصيات پرونده خودروها شامل خصوصيات ثبتي، ظاهري و تصويري
 • صورتجلسه تحويل و تحول خودروها جهت تغييرات راننده و يا در اختيار بودن خودرو
 • چاپ جزئيات صورتجلسه تحويل و تحول به همراه كليه بازرسي ها
 • ثبت بيمه نامه خودروها و امكان گزارش گيري از آنها
 • ثبت خدمات ويژه خودروها و گزارش گيري از آنها
 • ثبت كنترل هاي مختلف خودرو در زمانهاي خاص و گزارش گيري از آنها
 • ثبت تعميرات و تعويض قطعات خودروها و گزارش فرم هاي مخصوص آنها
 • ثبت سرويس دهي به درخواستهاي خودرو از واحدهاي مختلف و چاپ فرم مخصوص
 • ثبت و گزارش گيري از سرويسهاي آژانس ارائه شده به افراد واحدها
 • ثبت و چاپ فرم ماموريت اداري خودروهاي سازمان براي افراد و واحدها
 • ثبت فرم ويژه ارزشيابي خودروها و گزارش گيري از آنها
 • گزارشات پارامتريك از سيستم بر اساس محدوده تاريخي
 • ثبت تعرفه هاي سوخت بر اساس جداول استاندارد و تعريف شده براي انواع خودروها
 • ثبت هزينه هاي خودرو و ارائه به سيستم مالي
 • كنترل كاربران جهت تعريف سطح دسترسي هر كاربر به اطلاعات وعمليات مورد نظر

دبيرخانه :

سيستم دبيرخانه
 • تعريف كليه ضرايب و اصطلاحات پايه شامل:
  • نوع نامه، ارجحيت نامه و طبقه بندي نامه
  • روش ارسال نامه
  • موضوع نامه
  • شرح رونوشت و ارجاع
  • وضعيت نامه
  • پايه انديكاتور سال و فرمت مربوطه
 • كليه دبيرخانه اي محلي و مسئولين مربوطه
 • كليه بايگاني هاي محلي و مسئولين مربوطه
 • كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از چارت سازماني
 • ارتباط با سيستم تشكيلات جهت دريافت اطلاعات چارت جاري سازمان
 • ثبت آدرس و مشخصات الكترونيكي و پستي كاربران
 • ثبت نامه اي وارده و صادره و انجام عمليات مختلف اداري شامل:
  • ارجاع و رونوشت نامه
  • بخشنامه
  • پي گيري گردش ارجاعات نامه
  • زنجيره نامه و پي گيري
  • بايگاني نامه ها
 • ثبت تصوير نامه هاي وارده وارتباط با هر نوع اسكنر استاندارد قابل تعريف در سيستم عامل
 • تايپ پيش نويس نامه صادره و صدور آن پس از تاييد مسئول مربوطه
 • قابليت ارسال و دريافت فكس به صورت نرم افزاري
 • دسته بندي كارتابل و تغيير سطوح دسترسي به كارتابل شخصي يا ديگران
 • جستجوي پوياي هر نوع آيتم اطلاعاتي سيستم با استفاده از موتور جستجوي ويژه
 • ارسال و دريافت پيغام متني، صوتي و تصويري ميان كاربران
 • گپ محلي كاربران با استفاده از نرم افزار
 • ارسال و دريافت نامه از طريق اينترنت
 • دريافت گزارشات جامع متنوع از سيستم با استفاده از گزارش ساز پويا
 • كنترل كاربران، جهت تعريف سطح دسترسي هر كاربر به اطلاعات و عمليات مورد نظر

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.