نرم افزارسيستمهاي مالي :


سيستم وام :

تعريف كليه اصلاحات پايه شامل:

 • انواع وام، تعيين كارمزد اوليه و مبلغ اوليه
  • سهيمه سالانه ارگانها دريافت كننده وام
 • دريافت اطلاعات پرونده پرسنلي مورد نياز سيستم وام با جستجو و دريافت از سيستم هاي تشكيلات و كارگزيني
 • ثبت درخواستهاي وام پرسنل و گزارش آن به كميته بررسي
  • كنترل همزماني درخواستهاي وام جهت جلوگيري از تكرار
  • كنترل همزماني وام در حال پرداخت با درخواست وام
 • اعطا وام به پرسنل بر اساس قوانين و پارامترهاي قابل تعريف
 • تعيين مزان كارمزد براي وام ها و اعمال آن در وام هاي دريافتي پرسنلي
 • بازپرداخت اتوماتيك وام ها بدون دخالت نيروي انساني
 • مشاهده و اصلاح ليست بازپرداختها
 • تغيير در اقساط پرداختي بسته به نياز كارفرما
 • امكان ويرايش و گزارش گيري مجدد از ليست باز پرداختهاي قبلي
 • حذف بازپرداختهاي ماهيانه و بازگشت شرايط به قبل از بازپرداخت
 • ارسال اتوماتيك كليه اطلاعات بازپرداخت تاييد شده به سيستم حقوق و دستمزد
 • دريافت انواع گزاشات شامل:
  • جزئيات وام افراد و آمار افراد
  • جزئيات وام واحدهاي مختلف و گزارشات آماري واحدها
  • گزارش حصه
  • گزارشات تاريخ دار و ماهيانه اطلاعات
  • گزارشات كارمزد
  • گزارش پرداخت تاريخ دار و ماهيانه اطلاعات
  • گزارشات كارمزد
  • گزارش پرداخت مازاد اقساط
  • گزارش كسري اقساط
 • كنترل كاربران جهت تعريف سطح دسترسي هر كاربر به اطلاعات وعمليات مورد نظر

سيستم انبار :

 • تعريف كليه اصطلاحات پايه شامل:
  • مشخصات انبارها
  • گروههاي كالا
  • واحدهاي اندازه گيري
  • مشخصات كالا و ارتباط هر كالا با يك سرفصل حسابداري
  • كارپردازان
  • انباردارها
  • واحدهاي درخواست كننده
  • تحويل گيرنده ها
  • مراكز هزينه ها (ماخوذ از سرفصل حسابداري)
 • انجام عمليات متنوع انبارداري شامل:
  • پردازش رسيد انبار (قبض)
  • پردازش حواله انبار
  • ثبت درخواست خريد كالا
  • مشاهده گردش موجودي كالا (ماخوذ از اطلاعات حسابداري )
  • صدور سند حسابداري
  • انبارگرداني پايان سال (شمارش اول و دوم و سوم و تهيه گزارش كسري- اضافي)
  • انتقال مانده كالاها به سال بعد
 • دريافت گزارشهاي گوناگون برمبناي:
  • فهرست كالا، موجودي كالا و تراز كالا
  • كاردكس به تفكيك گروه و انبار كمالا
  • خلاصه و ريز مراكز هزينه
  • حواله هاي ابطال شده، موجودي منفي، كالاهاي بدون گردش
  • تگ كالا و اتيكت كالا
  • اقلا به تفكيك واحدهاي درخواست كننده به تفكيك رسيد و حواله
  • اقلام به تفكيك كالاهاي درخواست كننده به تفكيك رسيد و حواله
  • اقلام به تفكيك كارپردازان به تفكيك رسيد و حواله
 • قيمت گذاري مجدد حواله ها با استفاده از روش ميانگين
 • كنترل كاربران،جهت تعريف سطح دسترسي هر كاربر به اطلاعات و عمليات مورد نظر

سيستم اموال :

 • تعريف اصطلاحات و ضرايب پايه شامل:
  • انواع وضعيت جاري اثاثه و اموال
  • اسامي اتاقها و محلهاي فيزيكي و محل استقرار دارايي ثابت
  • گروهها و دارايي هاي مورد نياز
  • روش و نرخ محاسبه استهلاك بر اساس گروهها و دارايي ها
 • ارتباط با سيستم هاي تشكيلات و كارگزيني جهت دريافت اطلاعات سازماني پرسنل
 • ثبت اطلاعات كليه حسابداران (امين اموال) حاضر در سازمان
 • ثبت مشخصات كليه اموال رسيده كالاهاي منقول و غير منقول
 • ثبت كليه اموال مشهود و غير مشهود سازمان
 • ثبت اطلاعات زمينها و ساختمانها با كليه خصوصيات خاص آنها
 • ثبت اطلاعات خودروها و وسائط نقليه با خصوصيات جزئي
 • تحويل اموال به پرسنل و واحدهاي سازمان و ثبت ريز اطلاعات آن
 • ثبت كليه حوادث رخ داده در اموال سازمان
 • ثبت خروج دائم و موقت اموال و كنترل آنها
 • ثبت تغييرات وضعيت اموال در طول زمان
 • ثبت كليه تعميرات اموال و بررسي تغييرات ارزش اموال
 • امكان محاسبه استهلاك اموال به صورت جمعي و جزئي بر اساس بازه زماني
 • ثبت محاسبات دوره اي استهلاك اموال بر اساس ارزش دفتري و استهلاك انباشته اموال
 • چاپ گزارش استهلاك بر اساس گروهها و دارايي هاي اموال
 • گزارش كليه عمليات تحويل، خروج، حوادث و تعميرات اموال
 • چاپ فرمهاي استاندارد اموال رسيده، ارسال شده و ساير فرمهاي اموال برابر آيين نامه اموال دولتي
 • چاپ فرمهاي دفتر اموال و مكاتبات فرمي اموال
 • دريافت گزارشات متنوع اموال با استفاده از گزارش ساز پويا
 • امكان استفاده از سيستم فوق براي موسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي
 • كنترل كاربران، جهت تعريف سطح دسترسي هر كاربر به اطلاعات و عمليات مورد نظر

سيستم تداركات :

تعريف اطلاعات پايه شامل:

 • مشخصات كالا با قابليت ارتباط با سيستم انبار
 • خدمات
 • تعريف افراد داخل سيستم شامل كارپرداز، كارشناس خريد و اعضاي كميسيون
 • تعيين هزينه هاي خريد
 • تعيين پارامترهاي خريد
 • ثبت درخواست خريد و خدمات به همراه مرحله تاييد درخواست
 • انتقال درخواست خريد از سيستم انبار
 • ثبت سفارش خريد به همراه تعيين نوع روند خريد
 • ثبت مشخصات فاكتور خريد به همراه اعمال انواع پارامتر تاثير گذار بر روي فاكتور
 • ثبت مشخصات پرداخت مبلغ فاكتور به تنخواه گردان
 • ثبت مشخصات استعلام خريد و خدمات شامل پيش فاكتور و دستور و فاكتور به همراه تعريف پارامترهاي تاثير گذار بروي آن
 • ثبت مشخصات مناقصه شامل
  • تعريف مناقصه
  • تعريف مراحل ضمانتنامه شركت در مناقصه
  • صورتجلسه كميسيون مناقصه
 • ثبت مشخصات حواله انبار انتقال كالا به انبار
 • صدور سند حسابداري
 • دريافت انواع گزارشات شامل
  • گزارش ساز پويا و گزارش كنترل عملكرد تنخواه گردان و گزارش كنترل خريد و گزارش سفارشات صورتجلسه استعلام

سيستم حسابداري مالي :

 • ايجاد پردازش شعب مختلف يك موسسه
 • تعيين تعداد سطوح سرفصل و عناوين سطوح حداكثر تا 6 سطح
 • تعريف تفضيلي مستقل در 3 سطح
 • تعريف سرفصل هاي حسابداري
 • تعريف سرفصل هاي بانكي و مشخصات دسته چك حسابهاي بانكي
 • انتقال سرفصل هاي حسابداري بين واحدها و سالهاي مالي مختلف
 • جايگزيني يك سرفصل در اسناد با سرفصل ديگر يا با كد سطح بالاتر از خودش
 • حذف سرفصل هاي بدون گردش، حذف تجمعي اسناد
 • صدور پردازش اسناد حسابداري، درج و جابجايي اسناد
 • دريافت اسناد از سيستم هاي حقوق و دستمزد، انبار، اموال و غيره
 • عمليات پايان سال مالي شامل:
  • كنترل اسناد، ثبت نهايي اسناد، بستن حسابهاي موقت( در صورت وجود)، تراز افتتاحيه و اختتاميه
 • انواع گزارشهاي حسابداري شامل:
  • دفتر روزنامه ، دفاتر كل ، معين و غيره
  • تراز 4 ستوني، تراز 8 ستوني بر اساس سطح حساب و محدوده تاريخ
  • گردش عمليات يك ماه، گردش روزانه حسابها
  • مرور سرفصل ها، مرور تجمعي سرفصل ها
  • تقصيلي مستقل
  • جستجوي اسناد بر اساس پارامترهاي مختلف
  • دفتر بانك(چك )
  • چاپ اسناد با فرمتهاي متنوع، چاپ سند ماهانه، چاپ خلاصه سند
  • فرم شماره 13 به تفكي درآمدهاي وصولي و ارسالي
  • صورتهاي مالي شامل: ترازنامه، حساب سود و زيان، سود و زيان انباشته، صورت جريان وجوه نقد
  • صورت تطبيقي يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
  • گزارشات مقايسه اي برابر استانداردهاي حسابداري
  • انواع گزارشهاي مديريتي
  • دريافت فايل صورتحساب بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي (بانك ملي، ملت، رفاه و غيره)
  • تهيه تراز تلفيقي
  • تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي آن
 • كنترل كاربران، جهت تعريف سطح دسترسي هر كاربر به اطلاعات و عمليات مورد نظر

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.